Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

5.4.2013
Vammaispalveluasiakkaalla on oikeus palvelusuunnitelmaan
 

Vammaisten henkilöiden palveluiden suunnitteluun liittyy edelleen paljon haasteita. Tämä nousi selvästi esiin laajassa kyselyssä, joka tehtiin henkilökohtaista apua koskevan Klaara-hankkeen yhteydessä viime vuoden loppupuolella. Kuntien sosiaalityöntekijöiden ja henkilökohtaisen avun hakijoiden antamien vastausten perusteella palvelusuunnitelma oli tehty vain reilulle puolelle vammaispalveluasiakkaista, vaikka se tulisi laatia lähtökohtaisesti aina, kun henkilölle myönnetään vaikka vain yksikin vammaispalvelu. Palvelusuunnitelmasta kysyttiin myös erityislasten tilapäishoitoa koskevassa kyselyssä, jonka vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön YTRY-työvaliokunta teki kuluvan vuoden alussa. Tämänkin kyselyn vastauksista ilmeni, että palveluiden suunnittelussa on eri puolilla maata puutteita.

On erittäin tärkeää, että palvelusuunnitelmat tehtäisiin ja myös päivitettäisiin asianmukaisesti, sillä palvelusuunnitelmalla on erityinen rooli vammaisen henkilön oikeusturvan sekä kunnan ja vammaisen henkilön välisen sujuvan yhteistyön kannalta.

Palvelusuunnittelu on prosessi, jossa sosiaalityöntekijä yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa käy läpi asiakkaan elämäntilanteen sekä hänen tarvitsemansa avun ja tuen. Prosessin tuloksena syntyvä palvelusuunnitelma on kirjallinen suunnitelma niistä palveluista ja tukitoimista, joita vammainen henkilö tarvitsee selviytyäkseen jokapäiväisestä elämästä. Palvelusuunnitelmaan kirjattua palvelua tai tukitoimea tulee hakea erikseen hakemuksella, sillä pelkkä kirjaus suunnitelmaan ei vielä oikeuta sen saamiseen.

Sosiaalihuollon asiakaslaki velvoittaa viranomaisia tekemään palvelusuunnitelman, jollei kysymyksessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta. Vammansa johdosta mahdollisesti palveluja ja tukitoimia tarvitsevalla henkilöllä on lakiin perustuva oikeus saada itseään koskeva palvelusuunnitelma laadituksi, eikä kunta pääsääntöisesti voi kieltäytyä suunnitelman laatimisesta.

Vammainen henkilö voi itse pyytää kunnan sosiaalitoimelta, että hänelle laaditaan palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelma on laadittava yhdessä vammaisen henkilön itsensä kanssa ja tarvittaessa hänen läheistensä läsnä ollessa. Vammaisen henkilön omat näkemykset tilanteestaan, palvelutarpeistaan ja palveluiden toteuttamistavasta on otettava huomioon suunnitelmaa laadittaessa ja asianmukaisesti kirjattava suunnitelmaan. Palvelusuunnitelmaa on myöhemmin tarkistettava, jos vammaisen henkilön palveluntarpeessa tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia tai kun se on muuten tarpeellista.

Palvelusuunnitelman lisäksi kehitysvammalain mukaisten erityishuollon palveluiden tarpeessa olevalle henkilölle on laadittava ns. erityishuolto-ohjelma (EHO), johon tulee kirjata kaikki asiakkaalle myönnetyt erityishuollon palvelut. EHO on monesti tarkoituksenmukaista laatia tai tarkistaa samassa yhteydessä kuin palvelusuunnitelma.

Lisätietoa palvelusuunnitelmasta ja EHO:sta löytyy Tukiliiton lakineuvonnan nettisivuilta: www.kvtl.fi/fi/lakineuvonta/

 

Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=896
 
   

 
Takaisin