Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

9.4.2013
Tukiliiton kirje asumisyksiköille
 

Kehitysvammaisten Tukiliiton lakineuvontaan tulee asumiseen liittyviä kysymyksiä, joissa tietyt asiat toistuvat usein. Siksi Tukiliitto on lähettänyt kehitysvammaisten asumisyksiköille eri puolille Suomea kirjeen, jossa otetaan kantaa kolmeen keskeiseen asiaan.

Kirje kuuluu näin:

*

Hyvä palveluntuottaja

Kehitysvammaisten Tukiliiton lakineuvontaan tulee vuosittain noin 2000 yhteydenottoa kehitysvammaisten ihmisten palveluista ja tukitoimista.  Asumisen asiat ovat kokonaisuutena yksi suurimmista kysymyksiä herättävistä asioista.

Asumisessa perittävissä maksuissa on ollut eniten epäselvyyksiä, ja siksi haluamme tuoda tietoonne seuraavia seikkoja.

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) mukaan erityishuollon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumista yhteiskuntaan, sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito.

Erityishuoltoon kuuluvia palveluita ovat kehitysvammaisuuden johdosta tarvittavat palvelut ja tukitoimet, esimerkiksi asumisen järjestäminen sekä yksilöllinen hoito ja muu huolenpito. Erityishuollosta voidaan periä maksuja siten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 43 pykälässä säädetään.

Korkein hallinto-oikeus on 23.2.2011 antamallaan päätöksellä 2531/2/09 ottanut kantaa kehitysvammaisten asumisyksiköissä perittäviin ateriamaksuihin.  Kehitysvammaiselle henkilölle, joka ei pysty itse valmistamaan aterioitaan, kuuluu kehitysvammaisten erityishuolto-ohjelmaan asumispalvelut ryhmäkodissa siten, että autettu asuminen sisältää muun muassa asiakkaan tarpeen mukaista tukemista ruoanvalmistuspalveluissa. Kyseessä olleen kehitysvammaisen asiakkaan palveluntarve johtui hänen kehitysvammastaan. Aterian valmistukseen liittyvät palvelut eivät näin ollen kuulu kehitysvammaisen henkilön ylläpitoon, vaan ne ovat hänelle annettua maksutonta erityishuoltoa.

KHO:n päätöksen mukaisesti Tukiliitto esittää, että kehitysvammaisten asuinyksiköiden ateriamaksuihin kiinnitetään huomiota. Ateriamaksut voivat sisältää vain ateriaan käytettyjen raaka-aineiden kustannukset. Sama koskee myös vammaispalvelulain (380/1987) mukaiseen palveluasumiseen liittyviä ateriamaksuja.

Valvira ohjeisti kirjeessään kunnille 25.1.2012 kuntia kehitysvammaisten erityishuollosta perittävissä asiakasmaksuissa.  Asiakasmaksulain 4§:n 2 kohdan mukaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa tarkoitettu erityishuolto ja lain 39 § tarkoitettu kuljetus ovat asiakkaalle maksuttomia. Kehitysvammaisten ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksu lukuun ottamatta alle 16 -vuotiaiden osittaista ylläpitoa, joka on asiakkaalle maksutonta. Lain tarkoittamaa ylläpitoa ovat sellaiset palvelut ja tukitoimet, joita järjestetään riippumatta henkilön vaikeavammaisuudesta tai hänen erityishuollon tarpeestaan. Kehitysvammalakia säädettäessä on todettu muun muassa, että normaalisuusperiaatteen toteuttaminen edellyttää maksun perimistä ylläpidosta. Maksu voidaan periä esimerkiksi tavanomaisista asumis- ravinto- ja muista vastaavista menoista aiheutuneista kustannuksista.

Valviran kuntakirjeen johdosta Kehitysvammaisten Tukiliitto esittää, että kehitysvammaisten asuinyksiköissä kiinnitetään myös huomiota siihen, mitä ylläpitomaksuun voidaan sisällyttää.

Kehitysvammaisten Tukiliittoon tulleissa yhteydenotoissa nousee usein esille myös kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelun laatu ja taso.  Vanhemmat ja läheiset ovat huolestuneita henkilökunnan riittävyydestä ja kehitysvammaisten asukkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumisesta. Omaisten ja läheisten yhteydenottojen vuoksi Kehitysvammaisten Tukiliitto toivoo asumisyksiköiden sisällä keskustelua ja toimenpiteitä palvelun ja laadun varmistamiseksi.

 

Tampereella 5.12.2012

Toiminnanjohtaja Risto Burman
Vaikuttamistoiminnan päällikkö Jutta Keski-Korhonen
Kehitysvammaisten Tukiliitto

 

Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=895
 
   

 
Takaisin