Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

6.2.2012
Valviralta valvontaohjelma asumispalveluista
 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on laatinut ja julkaissut vastikään valtakunnallisen valvontaohjelman vuosille 2012 – 2014 vammaisten henkilöiden ympärivuorokautisista asumispalveluista.

Valvontaohjelmassa on määritelty Valviran ja aluehallintovirastojen ohjauksessa, valvonnassa ja lupahallinnossa noudattamat yhteiset periaatteet ja linjaukset. Asiakirjalla on merkitystä valvottaessa palveluiden asianmukaisuutta sekä myönnettäessä lupia ympärivuorokautista asumispalvelua tarjoaville toimijoille. Aiemmin julkaistuun vanhuspalveluiden vastaavaan ohjelmaan on viitattu myös tuomioistuinratkaisuissa.

Useiden muiden seikkojen ohella ohjelmassa muun muassa otetaan kantaa henkilöstön riittävään määrään ja rakenteeseen. Vaikka henkilökunnan määrän ohjelmankin mukaan tulee vastata asukkaiden yksilöllisiin tarpeisiin, todetaan ohjelmassa, että asukkaiden toimintakyvyn puutteet ja asukkaiden moninaiset ja muuttuvat tarpeet. Esim. kaksi auttajaa tarvitsevat tai haastavasti käyttäytyvät asiakkaat kasvattavat usein riittävää henkilöstön määrän kuvaavan suhdeluvun 1.5:een työntekijään asiakasta kohti tai senkin yli.

www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/valvontaohjelmat/sosiaali-_ja_terveydenhuolto/vammaisten_asumispalvelut

 

Julkaisun nimi
Vammaisten henkilöiden ympärivuorokautiset asumispalvelut, valtakunnallinen
valvontaohjelma 2012 - 2014

Julkaisija
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)

Julkaisun päivämäärä
26.1.2012

Dnro
Dnro 8680/05.00.04/2011

Tiivistelmä
Kaste -ohjelman linjausten mukaan aluehallintovirastojen (AVIt) sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) valvonta kohdistetaan tukemaan kehittämisohjelman toteuttamista painottamalla valvontatoimenpiteet mm. ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan valvontaan. Valvonnan lähtökohtana on asiakkaiden ja potilaiden perusoikeuksien tasa-arvoinen toteutuminen. Tavoitteena on, että palvelujen laatu, vaikuttavuus ja saatavuus paranevat ja alueelliset erot vähentyvät.

Vammaisten henkilöiden ympärivuorokautisia asumispalveluja koskevassa valtakunnallisessa valvontaohjelmassa on määritelty Valviran ja AVIen ohjauksessa, valvonnassa ja lupahallinnossa noudattamat yhteiset periaatteet ja linjaukset. Näitä noudattamalla turvataan asiakkaiden ja palveluntuottajien yhdenmukainen kohtelu koko maassa. Valvontaohjelmaa voivat myös kunnat käyttää omassa valvontatehtävässään. Ohjelman tarkoituksena on myös kannustaa palveluntuottajia omavalvontaan ja toimia sen kehittämisen apuvälineenä.

Ohjelma on tarkoitettu eri vammaisryhmille tarkoitettujen sekä kunnallisten että yksityisten (yritykset ja kolmas sektori) ympärivuorokautisten asumispalvelujen sekä soveltuvin osin laitoshoidon valvontaan. Palveluita annetaan yleisimmin palvelunimikkeillä ”kehitysvammaisten autettu asuminen” tai ”vaikeavammaisten palveluasuminen”. Valvontaohjelmaan on kirjattu vammaisten henkilöiden ympärivuorokautisissa asumispalveluissa ja noudatettavat keskeiset säädökset ja suositukset.

 


Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=416
 
   

 
Takaisin