Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

25.1.2011
Apulaisoikeusasiamies: Tampere laiminlöi velvollisuutensa
 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on 28.12.2010 antamassaan ratkaisussa katsonut, että Tampereen kaupungin sosiaalitoimi laiminlöi kehitysvammalain mukaisen erityishuolto-ohjelman laatimisvelvollisuutta, kun se ei ollut lapsen hoitomuodon muuttuessa tehnyt uutta arviointia lapsen toimintakyvystä.

Kysymys oli autistisen ja keskivaikeasti kehitysvammaisen lapsen palveluiden järjestämisestä.
Hänelle vuonna 2006 tehty päätös erityishuolto-ohjelmaksi ei ollut enää ajan tasalla ja kuntayhtymän purkautumisen johdosta hänen palvelunsa järjestettiin toisin kuin aiemmin.

Apulaisoikeusasiamies kiinnitti ratkaisussaan erityisesti huomiota siihen, että lapsen palveluntarve voi muuttua nopeastikin ja erityishuolto-ohjelman tarkistustarve ajankohtaistuu aina palveluntarpeen muuttuessa.

Apulaisoikeusasiamies painotti ratkaisussaan, että ohjelmaan tulee kirjata kaikki erityishuollon toteuttamiseksi tarpeelliset palvelut ja se on mahdollisuuksien mukaan laadittava yhdessä asianosaisen, hänen holhoojansa ja muun huoltajan kanssa ja ohjelman laadinnassa on huomioitava mahdollinen palvelusuunnitelma.

Ratkaisu eduskunnan oikeusasiamiehen sivuilla:
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies 28.12.2010 Dnro 1518/4/09


Mikä on erityishuolto-ohjelma?

Erityishuolto-ohjelman tarkoitus on turvata kehitysvammaisen ihmisen oikeusturvan ja perusoikeuksien toteutuminen.

Erona palvelusuunnitelmaan erityishuolto-ohjelma on sitova hallintopäätös siihen kirjatuista palveluista. Ohjelman laatimisvelvollisuus perustuu lakiin. Kehitysvammalain 34 §:n mukaan jokaista erityishuollon tarpeessa olevaa henkilöä varten tulee laatia yksilöllinen erityishuolto-ohjelma.

Erityishuolto-ohjelmaan kirjataan kaikki ne palvelut ja tukitoimet, joita henkilö saa kehitysvammalain nojalla.

Erityishuolto-ohjelmaan kirjattavia palveluita ovat mm. työtoiminta, päivätoiminta, asumisen tukitoimet, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, tilapäishoito, kuntoutusohjaus, tukihenkilö, erityisneuvolan tai kuntoutuskeskuksen tuottamat palvelut (erityishuoltopiirien neuvolapalvelut) yms.

Ohjelma sisältää suunnitelman annettavasta erityishuollon toteuttamistavasta sekä siitä, milloin viimeistään erityishuolto-ohjelma on tarkistettava. Erityishuolto-ohjelmassa tulisi myös selvittää, mistä palveluista asiakkaalta peritään maksu ja mitkä palvelut annetaan erityishuoltona maksutta.

Yhteistyössä laadittu erityishuolto-ohjelma on omiaan parantamaan kehitysvammaisen henkilön oikeusturvaa ja molemminpuolista luottamusta kunnan ja erityishuollon palveluita tarvitsevan henkilön välillä.

Kaikissa kunnissa kehitysvammaisille henkilöille ei ole laadittu eikä hyväksytty lainmukaista erityishuolto-ohjelmaa ja koko erityishuolto-ohjelma on monille tuntematon. Tämä vaarantaa kehitysvammaisen henkilön oikeusturvan.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu korjaa osaltaan niitä virheellisiä käsityksiä, joiden mukaan palvelusuunnitelma tai palveluiden tosiasiallinen järjestäminen olisivat peruste jättää ohjelma laatimatta tai tarkistamatta.

Lisätietoja erityishuolto-ohjelmasta myös kotisivujemme lakineuvonta-osiosta.


 
Takaisin