Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

29.6.2017
Kehitysvammaisten Tukiliitto teki kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle
 

Kehitysvammaisten ihmisten asema asumispalvelun kilpailutuksessa on heikko, osallisuudessa ja vaikuttamismahdollisuuksissa puutteita.

Joukko kehitysvammaisia nuoria muutti lapsuudenkodeistaan asumispalveluun. Nuorilla oli laajoja ja monialaisia tuen tarpeita, ja turvallinen muutto pohjustettiin huolellisesti asumispalvelun tuottajan kanssa. Asuminen alkoi hyvin, mutta pian kuntayhtymä päätti kilpailuttaa nuorten kotiin uuden palveluntuottajan. 

Kilpailutuksen seurauksena vaihtui palveluntuottaja, osa henkilöstöstä vaihtui ja palvelu heikkeni. Osa nuorista menetti mahdollisuuden aitoon kommunikaatioon kokonaan tai osittain, koska vuorovaikutus heidän kanssaan edellyttää hoitajilta yksilöllisen, puhetta korvaavan kommunikaatiotavan osaamista. Näiden henkilöiden kannalta on erityisen tärkeätä, että palveluissa on jatkuvuutta. 

Asukkaat yrittivät omaistensa tuella toteuttaa lakiin perustuvan oikeutensa saada ilmaista mielipiteensä kilpailutukseen ja sen ehtoihin. He tekivät kantelut kuntayhtymään, hallinto-oikeuteen, ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kantelut eivät johtaneet tulokseen. Myös markkinaoikeus antoi asiassa kielteisen päätöksen. Kanteluntekijöitä ei pidetty asianosaisina prosessissa. Kuntayhtymä ei näe asiassa menettelyvirhettä eikä mikään muu taho ole ottanut asiaa käsittelyyn. 

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry on tehnyt asiassa kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Nuorten tilanne on tehnyt näkyväksi sen, ettei vammaisilla palvelujen asiakkailla ole osallisuutta, vaikutusmahdollisuuksia eikä tehokasta oikeussuojakeinoa, kun oikeuksien loukkaaminen tapahtuu osana julkista hankintaprosessia. 

Tukiliiton näkemyksen mukaan nuorten perustuslain 21 §:n mukainen oikeus tulla kuulluksi ja saada asiansa asianmukaisesti käsitellyksi on sivuutettu.  Myöskään YK:n vammaisten ihmisoikeussopimuksen mukainen oikeus oikeussuojan tehokkaasta saavutettavuudesta ja oikeudesta vaikuttaa omiin asumisjärjestelyihinsä ei ole toteutunut. 

Kansalaisaloite 

Muun muassa tällaisten kilpailutuksiin liittyvien epäkohtien vuoksi vammaisjärjestöt käynnistivät 12. kesäkuuta kannatusilmoitusten keräämisen kansalaisaloitteeseen hankintalain muuttamiseksi niin, että lakia ei sovellettaisi sellaisten vammaispalveluiden hankintaan, joissa on kyse vammaisten henkilöiden välttämättömän huolenpidon ja tuen tarpeista.

Kansalaisaloitetta esitellään sivulla:
www.eimyytavana.fi 

Kehitysvammaisten Tukiliitto vaatii, että hankintalakia on muutettava ja asumispalveluita käyttävien ihmisten oikeussuojakeinoja on parannettava julkisissa hankintaprosesseissa.

Medialla on mahdollisuus haastatella perheitä siitä, mitä kilpailutus voi pahimmillaan merkitä palveluita tarvitsevalle ihmiselle.

 

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Risto Burman, Kehitysvammaisten Tukiliitto
risto.burman@kvtl.fi, puh. 050 5569 900

 

Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=2077
 

 
   

 
Takaisin