Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

22.12.2016
Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2017: takuueläke pienenee
 

Kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet pienenevät ensi vuonna 0,85 %. Perustoimeentulotuki siirtyy kunnista Kelaan.

Kela tiedottaa, että etuuslainsäädännön muutoksia 2017 on tulossa muun muassa työttömyysturvaan ja lääkekorvauksiin. Isoimpia muutoksia on perustoimeentulotuen siirto Kelaan.

Seuraavana joitakin muutoksia. Osa tässä kerrotuista muutoksista on hallituksen esityksiä, joita eduskunta ei ole vielä käsitellyt.

Vammaisetuudet pienenevät

Vuoden alussa lähes kaikkien Kelan etuuksien euromäärät muuttuvat, kun kansaneläkeindeksi jäädytetään ja sitä leikataan 0,85 % vuoden 2016 tasosta.

Kansaneläkeindeksin muutos vaikuttaa kansaneläkkeisiin ja takuueläkkeisiin sekä kaikkiin muihin etuuksiin, jotka on sidottu kansaneläkeindeksiin. Näitä muita etuuksia ovat muun muassa vammaisetuudet, työttömyysturvalain mukainen peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja lapsikorotus.

Käytännössä indeksitarkistus pienentää kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia joitakin kymmeniä senttejä päivässä tai enintään alle 10 euroa kuukaudessa. Rintamalisät ja veteraanilisä pysyvät ennallaan.

Vaikka lapsilisien indeksisidonnaisuus poistettiin tämän vuoden alussa, myös niiden määrää pienennetään. Sen sijaan toimeentulotuen perusosa suurenee.

Takuueläkkeen määrä pienenee noin 6,60 euroa

Eduskunnan hyväksymä 0,85 % leikkaus on pysyvä. Muutokset eläkkeisiin tehdään automaattisesti. Rintamalisä ja veteraanilisä eivät kuitenkaan pienene.

Vuonna 2017 yksin asuvan kansaneläke on 628,85 e/kk ja parisuhteessa elävän 557,79 e/kk. Takuueläkkeen kuukausittainen täysi määrä pienenee nykyisestä 766,85 eurosta 760,26 euroon.

Myös Kelan maksamat perhe-eläkkeet pienenevät. Lesken alkueläke on 324,33 euroa ja jatkoeläkkeen perusmäärä 101,59 euroa. Lapseneläkkeen perusmäärä on 59,69 euroa.

Eläkeläisen saama lapsikorotus alle 16-vuotiaasta huollettavasta lapsesta on 21,93 e/kk.

 

Uusi tukimuoto: eläketuki

Hallitus esittää 60 vuotta täyttäneille pitkäaikaistyöttömille uutta, kertaluonteista tukimuotoa, joka tulisi voimaan kesäkuussa. Eläketuki on takuueläkkeen suuruinen. Se on tarkoitettu 60 vuotta täyttäneille vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville pitkäaikaistyöttömille. 

Eläketuki on eläkemäinen etuus, sillä sen saaja voi saada Kelasta myös muita eläkeläisen tukia, kuten eläkkeensaajan asumistukea tai eläkettä saavan hoitotukea.

 

Eläkkeensaajan asumistuki

Eläkkeensaajan asumistuessa sovelletaan vuonna 2017 samoja lämmitys-, vesi- ja kunnossapitokustannuksia, keskimääräisiä asumismenoja sekä asumismenojen enimmäismääriä kuin vuosina 2015 ja 2016.

Kuitenkin esimerkiksi eläkkeensaajan asumistuen perusomavastuu, lisäomavastuun rajat ja omaisuusrajat muuttuvat, sillä ne on sidottu kansaneläkeindeksiin.

 

Vammaistuet pienenevät jonkin verran

Alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuet sekä eläkettä saavan hoitotuki pienenevät vuodenvaihteessa 0,85 %. Tuen uusi määrä on 0,50 – 3,60 euroa edellisvuotta pienempi.

Vammaistuen uudet määrät ovat seuraavat: perusvammaistuki 92,14 e/kk, korotettu vammaistuki 215 e/kk ja ylin vammaistuki 416,91 e/kk.

Eläkettä saavan hoitotuen uudet määrät ovat seuraavat: perushoitotuki 61,71 e/kk, korotettu hoitotuki 153,63 e/kk ja ylin hoitotuki 324,85 e/kk. 

Veteraanilisä pysyy ennallaan.

 

Eläkkeensaajana töissä

Eläkkeellä oleva henkilö voi käydä töissä. Jos henkilö saa Kelasta kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä, hän voi vuonna 2017 ansaita enintään 737,45 e/kk. Se on yläraja, vaikka henkilö saisi Kelan tuen ja eläkkeen lisäksi työeläkettä, jonka ansioraja on korkeampi. Esimerkiksi yrittäjillä otetaan huomioon palkkatulojen lisäksi yrittäjän eläkelain mukainen työtulo.

Jos ansioraja ylittyy, siitä on ilmoitettava Kelaan. Yleensä tällöin kuntoutustuen tai työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen keskeytyy. Vuonna 2017 ansioraja on siis 6,39 e/kk pienempi kuin vuonna 2016.

Vanhuuseläkettä saava voi olla työssä ilman rajoituksia. Työtulot vaikuttavat kuitenkin eläkkeen verotukseen ja mahdolliseen asumistukeen.

 

Perustoimeentulotuen hakemukset Kelaan

Perustoimeentulotuki siirtyy kunnilta Kelan hoidettavaksi 1.1.2017. Kunnan sosiaalitoimisto voi harkintansa mukaan myöntää edelleen täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Toimeentulotukea saa muutoksen jälkeen samoihin menoihin kuin ennenkin.

Perustoimeentulotuen säännöllinen maksupäivä on kuukauden 1. pankkipäivä. Jos tuen maksu ei ehdi säännölliseen maksupäivään, tuki on asiakkaan tilillä 2 pankkipäivän päästä päätöksestä.

Toimeentulotuen muutos ei koske Ahvenanmaata. Siellä toimeentulotuen hoitaa kokonaisuudessaan kunta.

Lääkekorvauksista säästetään, mutta vuosiomavastuu pienenee

Vuonna 2017 voimaan tulevista lääkesäästöistä monet liittyvät Kelan lääkekorvauksiin. Esimerkiksi diabeteslääkkeet siirretään alempaan 65 % erityiskorvausluokkaan, johon kuuluu myös sepelvaltimo- tai verenpainetautilääkkeitä. Insuliinivalmisteet kuitenkin korvataan ylemmässä erityiskorvausluokassa (100 %) kuten ennenkin.

Lääkekustannusten vuosiomavastuu eli lääkekatto kuitenkin pienenee. Vuonna 2017 se on 605,13 euroa kalenterivuodessa (610,37 euroa vuonna 2016). Jos vuosiomavastuu ylittyy, asiakas maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta valmisteesta 2,50 euron omavastuun.

Jos lääke on erityisen kallis, Kela korvaa jatkossa kerralla enintään 1 kuukauden hoitoaikaa vastaavan lääkemäärän nykyisen 3 kuukauden määrän sijaan. Erityisen kalliiksi katsotaan lääkkeet, joiden yhden pakkauksen arvonlisäverollinen vähittäishinta on yli 1 000 euroa.

Kaikkiin korvattaviin valmisteisiin tulee toimitusväli. Jatkossa korvausta voi saada uudesta lääkkeen, kliinisen ravintovalmisteen ja perusvoiteen erästä sen jälkeen, kun aiemmin ostettu erä on käytetty lähes kokonaan lääkkeen määrääjän antaman ohjeen mukaisesti. Esimerkiksi uudesta erästä voi saada korvausta aikaisintaan 3 viikkoa ennen edellisen erän loppumista, jos valmistetta on edellisellä kerralla ostettu 3 kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä. Toimitusväli on vastaavasti lyhyempi, jos valmistetta on ostettu pienemmissä erissä.

Lääkereseptien voimassaoloaika muuttuu nykyisestä 1 vuodesta 2 vuoteen.

Muutokset ovat osa valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmaa, jossa tavoitteena on saada 150 milj. euron lääkekorvaussäästöt vuodesta 2017 alkaen.


Sairauspäivärahan laskusääntö muuttuu

Sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan ja erityishoitorahan vähimmäismäärät pienenevät 23,93 eurosta 23,73 euroon päivältä.

Työtuloihin perustuvan sairauspäivärahan laskusääntö muuttuu 1.1.2017 alkaen siten, että sairauspäiväraha on 70 % päiväansiosta 30 350 euron vuosityötuloon asti. Yli 30 350 euron vuosityötulosta korvausaste laskee 20 prosenttiin. Muutos ei koske erityishoitorahaa tai vanhempainpäivärahoja.

Uusi laskusääntö koskee vain 31.12.2016 jälkeen alkavia uusia sairauspäivärahakausia. Muutos liittyy julkisen talouden säästötoimiin, joiden kautta hallitus pyrkii säästämään 22 miljoonaa euroa.


Omaishoitajien ja ammatilliseen kuntoutukseen muutoksia

Kelan omaishoitajien kuntoutuskursseille ja parikursseille voivat vuodesta 2017 alkaen osallistua myös lasten ja nuorten omaishoitajat.

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus korvaa 1.1.2017 alkaen työkokeilun, työhönvalmennuksen ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennuksen. Se on tarkoitettu tilanteisiin, joissa kuntoutuja tarvitsee sairautensa ja kokonaistilanteensa takia yksilöllistä tukea työtehtävän, ammattialan tai opiskelualan valintaan tai työllistymiseen.

 

Nuorten ja ammatillisen kuntoutuksen kuntoutusrahan vähimmäismäärä takuueläkkeen tasolle

Nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen aikainen vähimmäismäärä korotetaan takuueläkkeen tasolle. Korotettava vähimmäismäärä on 30,41 euroa päivässä vuonna 2017.

Muussa kuntoutuksessa kuntoutusrahan vähimmäismäärä pienenee 23,93 eurosta 23,73 euroon ja työtuloihin perustuvan kuntoutusrahan laskusääntö muuttuu. Kuntoutusraha on 70 % päiväansiosta 30 350 euron vuosityötuloon asti. Yli 30 350 euron vuosityötulosta korvausaste laskee 20 %:iin. Muihin kuntoutusrahan määräytymisperusteisiin ei tule muutoksia.

 

Muita muutoksia kuntoutusrahaan

Kuntoutusrahaa voidaan jatkossa myöntää myös yleissivistävään peruskoulutukseen, kun se myönnetään ammatillisena kuntoutuksena henkilölle, jolta puuttuu ammatillinen tutkinto. Yleissivistävää peruskoulutusta ovat peruskoulu-, lukio- ja kansanopisto-opinnot.

Lakimuutoksilla halutaan parantaa nuorten ja työelämään kiinnittymättömien kuntoutujien toimeentuloturvaa ja kannustaa aktiiviseen kuntoutukseen.

Kaikki sairausvakuutusmaksut muuttuvat

Kaikki sairausvakuutusmaksut muuttuvat osana työmarkkinaosapuolten kilpailukykysopimusta.

Työnantajan sosiaaliturvamaksu muuttuu sairausvakuutusmaksuksi ja on 1,08 % vuonna 2017 maksettavista palkoista (2,12 % vuonna 2016). Näin työnantajan maksu pienenee 0,94 prosenttiyksikköä..

Vuonna 2017 Suomessa vakuutetun palkansaajan päivärahamaksu on 1,58 % palkasta (0,82 % vuonna 2016).  MYEL- yrittäjillä päivärahamaksu on niin ikään 1,58 % työtulosta. YEL-vakuutetut yrittäjät maksavat päivärahamaksun lisäksi lisärahoitusosuuden 0,06 % eli yhteensä 1,64 % (vuonna 2016 yhteensä 0,95 %).

Palkansaajat ja yrittäjät eivät maksa sairaanhoitomaksua vuonna 2017 (1,3 % vuonna 2016). Eläke- ja etuustuloista perittävä sairaanhoitomaksu on 1,45 % (vuonna 2016 1,47 %), joka sisältyy ennakonpidätykseen.


Lähde: Kela


Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on 
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1928

 
   

 
Takaisin