Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

4.1.2016
Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2016
 

Kaikki Kelan etuuksien muutokset ovat Kelan sivulla osoitteessa
http://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/muutoksia-kelan-etuuksiin-vuonna-2016

 

Kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet pienenevät ensi vuonna 0,4 %.  Lääkekorvauksissa otetaan käyttöön uusi alkuomavastuu. Kelan korvaamien matkojen omavastuu nousee. Täysi takuueläke on ensi vuonna 766,85 e/kk. 


Monien etuuksien määrät pienenevät 0,4 %, sillä negatiivinen inflaatio painoi kansaneläkeindeksin miinukselle. Opintoraha ja lapsilisät irrotetaan kansaneläkeindeksistä, joten niiden määrät pysyvät ennallaan.

Vuoden 2016 alusta tulee voimaan muutoksia, jotka koskevat suurta osaa Suomessa asuvista. Esimerkiksi lääkekorvauksia sai viime vuonna 3,8 miljoonaa henkilöä.

Lopulliset tiedot muutoksista päivittyvät Kelan verkkosivuille.

 

Vammaistuet pienenevät hieman

Alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuet sekä eläkettä saavan hoitotuki pienenevät vuodenvaihteessa 0,4 %.

Vammaistuen uudet määrät ovat seuraavat:

 • perusvammaistuki 92,94 e/kk
 • korotettu vammaistuki 216,87 e/kk
 • ylin vammaistuki 420,51 e/kk.

Eläkettä saavan hoitotuen uudet määrät ovat seuraavat:

 • perushoitotuki 62,25 e/kk
 • korotettu hoitotuki 154,96 e/kk
 • ylin hoitotuki 327,67 e/kk. 

Veteraanilisä on 105,13 e/kk.

Lisätietoja vammaistuista
www.kela.fi/vammaistuet

 

Vaikeavammaisten kuntoutus uudistuu

Vuoden 2016 alusta kuntoutuksen myöntäminen ei enää ole sidoksissa siihen, että kuntoutuja saa vähintään korotettua vammaistukea tai korotettua eläkettä saavan hoitotukea.

Lakimuutoksen vaikutuksesta myös kuntoutuksen sisältö uudistuu ja sen nimi muuttuu vaativaksi lääkinnälliseksi kuntoutukseksi. Tavoitteena on, että myös työelämässä olevilla vaikeavammaisilla olisi paremmat mahdollisuudet päästä kuntoutukseen ja heidän työkykyään voitaisiin näin tukea.

Lisätietoja kuntoutuksesta
www.kela.fi/kuntoutus

 

Takuueläke nousee, muut Kelan eläkkeet pienenevät 0,4 %

Hallitus korotti takuueläkkeen määrää, ja täysi takuueläke on ensi vuonna 766,85 e/kk. Tämä on Suomessa asuvan henkilön vähimmäiseläkkeen bruttomäärä vuonna 2016. Takuueläkkeestä vähennetään henkilön kaikki muut eläkkeet, eikä sitä saa lainkaan, jos muut eläkkeet yhteensä tuovat lähes saman vähimmäisturvan.

Kansaneläke ja perhe-eläke pienenevät kansaneläkeindeksin mukaisesti 0,4 % vuoden 2016 alussa.

Yksin asuvan henkilön täysi kansaneläke pienenee 2,33 euroa eli 634,30 euroon kuukaudessa. Parisuhteessa olevan täysi kansaneläke pienenee 2,07 euroa eli 562,62 euroon kuukaudessa.

Muutokset eläkkeisiin tehdään automaattisesti.

Lisätietoja eläkkeistä
www.kela.fi/elakkeet


Eläkkeensaajan asumistuki

Eläkkeensaajan asumistuessa sovelletaan vuonna 2016 samoja lämmitys-, vesi- ja kunnossapitokustannuksia, keskimääräisiä asumismenoja sekä asumismenojen enimmäismääriä kuin vuonna 2015.

Kuitenkin esimerkiksi eläkkeensaajan asumistuen perusomavastuu, lisäomavastuun rajat ja omaisuusrajat muuttuvat, sillä ne on sidottu kansaneläkeindeksiin.

Lisätietoja
www.kela.fi/asumistuki

 

Yleisessä asumistuessa perusomavastuun tulosidonnaisuus kiristyy hieman

Yleisen asumistuen perusomavastuun tulosidonnaisuus nousee ensi vuoden alussa 40 %:sta 42 %:iin. Asumistuen enimmäisasumismenot pidetään vuonna 2016 samoina kuin tänä vuonna. 

Yleisen asumistuen perusomavastuun tulosidonnaisuuden kiristäminen kohdistuu vuonna 2016 noin 105 000 tuensaajaan.  Pienituloisimpien tuensaajien tukeen tulosidonnaisuuden kiristäminen ei vaikuta. Yksin asuva, täyttä työmarkkinatukea saava henkilö saa jatkossakin tulojen puolesta täyttä asumistukea.

Lisätietoja
www.kela.fi/asumistuki

 

 

Eläkkeensaajana töissä

Eläkkeellä oleva henkilö voi käydä töissä. Jos henkilö saa Kelasta kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä, hän voi ansaita enintään 743,84 e/kk vuonna 2016. Ansioraja on tämä, vaikka henkilö saisi Kelan tuen ja eläkkeen lisäksi työeläkettä, jonka ansioraja on korkeampi. Esimerkiksi yrittäjillä otetaan huomioon palkkatulojen lisäksi yrittäjän eläkelain mukainen työtulo.

Jos ansioraja ylittyy, siitä on ilmoitettava Kelaan. Yleensä tällöin kuntoutustuen tai työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen keskeytyy. Vuonna 2016 ansioraja on siis 2,73 e/kk pienempi kuin vuonna 2015.

Vanhuuseläkettä saava voi olla työssä ilman rajoituksia. Työtulot vaikuttavat kuitenkin eläkkeen verotukseen ja mahdolliseen asumistukeen.

Lisätietoja
http://www.kela.fi/tyonteko-elakkeella

 

Lääkekorvauksiin 50 euron alkuomavastuu 

Hallitus esittää, että Kelan korvaamista lääkkeistä saisi sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen vasta, kun vuotuiset lääkekustannukset ylittävät alkuomavastuun (HE 128/2015).  Alkuomavastuu olisi 50 euroa kalenterivuodessa. Se ei koskisi alle 18-vuotiaita.

Alkuomavastuu kerryttäisi kuitenkin lääkkeiden vuosiomavastuuta eli ns. lääkekattoa. Se on ensi vuonna 610,37 euroa.

Lääkkeiden peruskorvaus nousee nykyisestä 35:stä 40 %:iin.  Alempi (65 %) ja ylempi (100 %) erityiskorvaus säilyvät ennallaan.

Ylemmän erityiskorvausluokan lääkekohtainen omavastuuta esitetään korotettavaksi nykyisestä 3 eurosta 4,50 euroon ja vuosiomavastuun (ns. lääkekaton) ylityksen jälkeistä omavastuuta 1,50 eurosta 2,50 euroon.

 

Matkakorvausten omavastuu nousee

Hallitus esittää, että Kelan korvaamien matkojen omavastuu nousisi nykyisestä 16 eurosta 25 euroon yhteen suuntaan tehdyltä matkalta (HE 106/25).  Matkakorvausten vuotuinen omavastuuosuus (ns. matkakatto) nousisi 272 eurosta 300 euroon.

Kela korvaa taksilla tehtyjä matkoja, jos asiakas ei voi käyttää muuta kulkuneuvoa terveydentilansa tai puutteellisten liikenneyhteyksien vuoksi. Kelan korvaama taksimatka tilataan alueellisesti keskitetyistä tilausnumeroista. Muualta kuin keskitetystä tilausnumerosta tilatun taksimatkan omavastuu nousisi 32 eurosta 50 euroon.

Kela voi myöntää asiakkaalle hänen terveydentilansa tai avun tarpeen perusteella oikeuden ns. vakiotaksin käyttöön. 1.1.2016 alkaen myös vakiotaksiasiakkaiden matkoja voidaan yhdistellään muiden asiakkaiden matkoihin.  Matkoja ei yhdistellä silloin, kun terveydenhuolto on antanut vakiotaksiasiakkaalle oikeuden matkustaa yksin lomakkeella SV 67 Todistus matkakorvausta varten.

Lisätietoja
http://www.kela.fi/matkat

 

Sairauspäivärahaan ja kuntoutusrahaan pieniä muutoksia

Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismäärät pienenevät 24,02 eurosta 23,93 euroon päivää kohden. 

Hallitus esittää, että sairaus- ja kuntoutusrahan 70 %:n korvaustasoon oikeuttava vuosittainen työtuloraja on jatkossa 30 000 euroa (HE 105/2015).  Nykyinen raja on 36 419 euroa vuoden 2015 tasossa. Tulorajan ylittävältä osalta sairauspäivärahaa ja kuntoutusrahaa karttuu nykyisen 40 %:n sijasta 35 % vuoden 2015 tasossa 56 032 euroon saakka ja tämän ylittävältä osalta 25 %.

Vuonna 2016 alkavien, työtuloihin perustuvien sairaus- ja osasairauspäivärahojen sekä kuntoutusrahan tulorajat tarkistetaan palkkakertoimella, joka nousee 0,7 %.

Päivärahan perusteena olevista työtuloista vähennetään 4,60 % vakuutusmaksuvähennyksenä.


Muutoksia perhe-etuuksiin

Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan vähimmäismäärät pienenevät ensi vuonna 0,4 %. Vähimmäismääräinen päiväraha laskee 24,02 eurosta 23,93 euroon päivässä. Kela muuttaa maksussa olevia vähimmäismääräisiä päivärahoja automaattisesti.

Lapsilisän määrät vuonna 2015 ovat

 • yhdestä lapsesta 95,75 euroa
 • toisesta lapsesta 105,80 euroa
 • kolmannesta lapsesta 135,01 euroa
 • neljännestä lapsesta 154,64 euroa ja
 • jokaisesta seuraavasta lapsesta 174,27 euroa.

Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa jokaisesta lapsilisään oikeuttavasta lapsesta.

Elatustuen ja elatusavun määrät pienenevät 0,26 % ensi vuoden alussa. Elatustuki on ensi vuoden alusta 154,77 euroa lapsesta kuukaudessa. Kela muuttaa maksussa olevan elatustuen automaattisesti.

Lisätietoja
www.kela.fi/lapsiperhe

 

Lisätietoja asiakkaalle:

Kelan verkkosivuilla uudet etuusmäärät julkaistaan 1.1.2016.

www.kela.fi/lapsiperhe

www.kela.fi/asumistuki

www.kela.fi/tyottomyys

www.kela.fi/sairastaminen

www.kela.fi/kuntoutus

www.kela.fi/vammaistuet

www.kela.fi/elakkeet

www.kela.fi/tyoterveys

 

Julkaistu 21.12.2015.

Tämän ajankohtaista-uutisen pysyvä osoite on:
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1677

 

 
   

 
Takaisin