Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

11.12.2015
Perustuslakivaliokunta vaatii tarkennuksia itsemääräämisoikeutta koskeviin säännöksiin
 

Perustuslakivaliokunta antoi torstaina 10.12. lausuntonsa kehitysvammalain itsemääräämisoikeutta ja rajoitustoimenpiteiden käyttöä koskevasta hallituksen esityksestä.

Valiokunnan tehtävänä on tutkia, onko hallituksen esitys perustuslain mukainen, jolloin se voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Lain sisältöihin mahdollisesti tehtävät muutokset käsitellään sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, joka antaa asiantuntijoita kuultuaan esityksestä mietinnön ennen käsittelyä eduskunnan täysi-istunnossa. Eduskunnassa on tänään viimeinen täysistunto ennen taukoa, joten esityksen käsittely siirtyy ensi vuoden puolelle.

Perustuslakivaliokunta edellyttää kehitysvammalain muutosta koskevan lain tarkentamista erityisesti siten, että tahdosta riippumattoman ja vapaaehtoisuuteen perustuvan erityishuollon rajaa on selvennettävä ja tahdonvastaiseen erityishuoltoon määräämisen edellytyksiä ja prosessia tarkennettava. Valiokunta ehdottaa myös ulkopuolisen tahon arviota hoidon tarpeellisuudesta.

Valiokunta edellyttää rajoitustoimenpiteitä koskevan sääntelyn tarkentamista erityisesti perushoitoon liittyvien toimenpiteiden ja liikkumisen vapauden rajoittamisen osalta.

Valiokunta korostaa, että lakiin ei tule sisällyttää rajoitustoimenpiteitä ikään kuin varmuuden vuoksi, vaan on tarkoin harkittava, voivatko ne jossain tapauksissa olla välttämättömiä. Yhtä lailla valiokunta pitää tärkeänä, että rajoitustoimenpiteitä koskeviin säännöksiin sisällytetään täsmälliset ja rajoitustoimenpiteiden käyttöä voimakkaasti rajaavat erityiset edellytykset. Säännösperusteisesti olisi myös varmistuttava siitä, ettei rajoitustoimenpiteitä saa käyttää henkilökunnan vähäisyyden tai muiden vastaavien taloudellisten ja toiminnallisten edellytysten puuttumisen vuoksi.

Valiokunta toteaa myös, että rajoitustoimenpiteistä säätäminen ei merkitse avointa toimivaltaluetteloa rajoitustoimenpiteiden käyttämiselle ja että toimenpiteiden käyttämisestä säädettäessä ja lakia sovellettaessa on otettava korostuneesti huomioon perusoikeusrajoitusten oikeasuhtaisuuden ja välttämättömyyden vaatimukset. 

YK-sopimuksen ratifiointi
hieman viivästyy 

Valiokunnan lausunto on erittäin hyvä ja edellyttää monia sellaisia muutoksia, joita Tukiliittokin on katsonut välttämättömiksi. Perustuslakivaliokunta ottaa uudelleen kantaa esitettyihin muutoksiin sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsiteltyä esitystä.

Näyttää siltä, että käsittely viivästyy siten, että muutokset eivät voi tulla voimaan esitetyssä aikataulussa maaliskuun alussa. Tämän vuoksi myös YK-sopimuksen ratifiointi hiukan viivästyy. On kuitenkin välttämätöntä saada perustuslain ja YK-sopimuksen kanssa sopusoinnussa olevat säännökset.

 

Lisätietoa: Tukiliiton johtava lakimies Sirkka Sivula
sirkka.sivula@kvtl.fi
Puh. 050 5380548

 

Tämän ajankohtaista-uutisen pysyvä osoite on:
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1666

 
   

 
Takaisin