Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

5.3.2015
Kehitysvammaisten Tukiliiton esitykset uuteen hallitusohjelmaan
 

KEHAS-ohjelmaa on jatkettava

Kehitysvammaisten Tukiliitto pitää tärkeänä, että eduskuntavaalien jälkeisessä hallitusohjelmassa sitoudutaan edelleen valtioneuvoston 18.11.2012 hyväksymän kehitysvammaisten asumisen ohjelman (Kehas-ohjelma) toimeenpanoon ja laitosasumisen lakkauttamiseen 2015 - 2020 asti ja osoitetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ja Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) kautta siihen riittävästi julkista tukea.

Asumispalveluiden laatu on varmistettava siten, että jokaisella on mahdollisuus saada sopiva koti valitsemastaan paikasta ilman aiheeton viivytystä sekä apu ja tuki jokapäiväisen elämän toimintoihin, omien valintojen ja päätösten tekemiseen sekä sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja osallisuuteen.

Vammaisten ihmisten arjesta selviytymiseen tarkoitetut palvelut on irrotettava uudistettavan hankintalain kilpailuttamissäännösten piiristä.

EU:n perussopimus antaa tähän mahdollisuuden, joka on hyödynnettävä kansallisessa lainsäädännön uudistamistyössä. Kansallisen hankintalain säätäminen jää huhtikuussa 2015 valittavan eduskunnan tehtäväksi.

Sote-järjestämislakiin on saatava palvelusetelin rinnalle yksilöllisten vammaispalvelujen järjestämistavaksi henkilökohtainen budjetointi eli käyttäjän valintaan perustuva menettely.

Tämä takaa vammaisten ihmisten avuntarpeisiin perustuvien palveluiden järjestämisen ja pitää julkiset kustannukset kurissa. Pienillä, paikallisilla yrityksillä säilyy mahdollisuus toimia ja kehittyä.

YK:n vammaisoikeussopimuksen ratifiointi on viimeisteltävä ja kansallinen valvonta on järjestettävä

YK:n vammaisten ihmisen oikeuksia koskevan sopimuksen ratifiointi on saatettava loppuun ja kansallinen valvonta on järjestettävä. Vammaisten ihmisten osallistaminen on toteutettava sopimuksen mukaisesti täysimääräisesti ja sopimuksen toteutumista valvomaan on perustettava riippumaton valvontaelin, jolla on riittävä asiantuntemus vammaiskysymyksissä.

Tuettua päätöksentekoa on kehitettävä

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus (erityisesti artikla 12) edellyttää luopumista sellaisista holhousjärjestelmistä, joissa henkilön oma päätösvalta siirretään kokonaan toiselle. Tällainen järjestelmä on Suomessa vajaavaltaiseksi julistaminen. YK:n sopimus edellyttää siirtymistä järjestelmiin, joissa tuetaan henkilön omaa päätöksentekoprosessia. Jokaisen ihmisen itsemääräämisoikeuden ja yhdenvertaisen kohtelun lain edessä pitää toteutua ilman rajoituksia.

Hyvin toimiva edunvalvontajärjestelmä ja siihen liitetty tuetun päätöksenteon järjestelmä antaisivat kaikille mahdollisuuden tehdä omaa elämäänsä koskevat päätökset. Tuetun päätöksenteon tavoite on varmistaa, että yhteiskunnassa toteutuu yhdenvertaisesti täysi oikeustoimikelpoisuus, mikä edellyttää riittävää tukea oman päätöksenteon pohjaksi ja suojelua henkilön oman päätöksenteon negatiivisilta vaikutuksilta ja toisten henkilöiden hyväksikäytöltä. Tuettua päätöksentekoa on kehitettävä sekä lainsäädännön tasolla että käytännön toimintatapana. Tuetun päätöksenteon avulla henkilö, jolla on vaikeuksia valintojen ja päätösten tekemisessä ja kommunikaatiossa, voi tehdä itse elämäänsä koskevia päätöksiä.

Riittävät, perusoikeuksia toteuttavat palvelut on turvattava

Kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä on saatava palvelut, jotka mahdollistavat arjesta selviytymisen ja oman näköisen elämän. Kehitysvammaisilla ihmisillä on oltava aito mahdollisuus tehdä valintoja palveluiden välillä.

Huomattavan paljon hoivaa, huolenpitoa ja valvontaa sekä oman elämän hallintaan erityisen paljon tukea tarvitsevien henkilöiden palveluiden ja itsemääräämisoikeuden toteutumisesta on huolehdittava.

Yhteiskunnan esteettömyyttä ja saavutettavuutta on edistettävä

Yhteiskunnan esteettömyyttä ja saavutettavuutta on edistettävä laaja-alaisesti. Tämä pitää sisällään niin rakennetun ympäristön, tiedonsaannin, joukkoliikenteen kuin palveluiden saavutettavuuden.

 

 

Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1442


   

 
Takaisin