Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

9.1.2015
Kirjoitelmapyyntö alle kouluikäisten erityislasten vanhemmille
 

Opiskelija Pälvi Kankaanpää (Jyväskylän yliopisto) toivoo kirjoituksia alle kouluikäisten erityislasten vanhemmilta:

Teen sosiaalityön kandidaatin tutkielmaa neurologisesti sairastuneiden/ vammautuneiden lasten perheiden (selviytymisen) tukemisesta sosiaalityön keinoin. Tarkoituksenani on selvittää millaista tukea perheet sosiaalityöltä kaipaavat, miten voidaan edistää perheiden selviytymistä ja helpottaa perheiden arkea sosiaalityön keinoin?

Tutkielmaa varten toivoisin saavani aineistoksi alle kouluikäisten lasten perheiden kokemuksia saamastaan sosiaalityöstä. Ensisijaisesti olen kiinnostunut sosiaalityön kokemuksistanne, mutta toivon, että kerrotte lyhyesti myös miten lapsen sairaus/ vamma vaikuttaa arkielämäänne ja miten koette selviytyvänne arjesta, kuinka vanha lapsenne on sekä missä päin asutte.

Voitte kirjoittaa omin sanoin kokemuksistanne, mutta toivoisin vastauksia esimerkiksi kysymyksiin:

 • Millaista tietoa, tukea ja palveluja olette sosiaalityön kautta saaneet ja millaisen tiedon, tuen ja palvelut olette kokeneet hyödylliseksi?
 • Millaisia puutteita olette havainneet ja millaista tukea itse olette toivoneet saavanne?
 • Missä vaiheessa olette kokeneet, että tuki olisi erityisen tarpeellista (diagnoosin jälkeen, lapsen aloittaessa päivähoidon, vanhemman palatessa työelämään…)?
 • Miten yhteistyö eri tahojen kanssa ja kesken on sujunut?
  Onko tiedonsaanti, tiedonkulku, materiaalin saanti ja ohjaus sujunut?
 • Oletteko kokeneet tulleenne kuulluksi lastanne koskevissa asioissa?
 • Mikä saamassanne sosiaalityössä on ollut hyvää?
  Missä on kehitettävää?
 • Mikäli ette ole saaneet kaipaamaanne tietoa, tukea ja palveluja sosiaalityön kautta, niin mitä kautta olette niitä saaneet vai oletteko saaneet ollenkaan?

Saamiani kirjoituksia käsittelen ehdottoman luottamuksellisesti ja vastaajien anonyymiyden säilyttäen. Aineistoa käytetään tässä kandidaatin tutkielmassa ja mahdollisesti myöhemmin pro gradu -tutkielmassa. Annan tarvittaessa lisätietoa tutkimuksesta sähköpostitse.

Kirjoitelman voitte lähettää sähköpostitse osoitteeseen: pkankaanp@gmail.com 31.1.2015 mennessä.

 

Kiittäen:

Pälvi Kankaanpää

 

HUOM! Sosiaalityöllä tarkoitetaan tässä sairaalan, kunnan, kuntayhtymän tmv. tahojen sosiaalityötä eli sosiaalityöntekijöiden, sosiaaliohjaajien tai muun sosiaalialan ammattilaisen tekemää työtä. Halutessaan voi kertoa myös yhteistyön sujumisesta muiden lasten hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien tahojen kanssa tai esim. onko palvelujen piiriin ohjattu. Rajaus alle kouluikäisiin on suuntaa antava, lapsi voi olla jo kouluikäinenkin, kunhan erityistuen tarve on alkanut lapsuusiässä. Tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana on perhelähtöinen asiakastyö (ekokulttuurinen teoria), joten kirjoitelmassa voi käsitellä sitä, miten perheiden toiveet on otettu huomioon palveluita suunniteltaessa.

 

Tämän ajankohtaista-uutisen pysyvä osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1392

 
   

 
Takaisin