Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

5.12.2014
Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen hyväksyntä eteni eduskuntaan
 

Ulkoasiainministeriö tiedottaa, että valtioneuvosto antoi eilen eduskunnalle hallituksen esityksen vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta.

Tämä tarkoittaa YK:n vammaissopimuksen ratifoimisen edistymistä.

Yleissopimuksen tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet, edistää ja suojella näitä oikeuksia ja vapauksia sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista. Syrjintäkielto sekä esteettömyys ja saavutettavuus ovat yleissopimuksen johtavia periaatteita.

Yleissopimuksen ja valinnaisen pöytäkirjan ratifiointi valmisteltiin ulkoasiainministeriön johdolla toimineessa työryhmässä, joka luovutti mietintönsä ulkoasiainministerille 17.1.2014. Työryhmässä oli laaja valtionhallinnon, Kuntaliiton ja kansalaisyhteiskunnan, erityisesti vammaisjärjestöjen, edustus. Työryhmän mietintö lähetettiin laajalle lausuntokierrokselle viranomaisille ja kansalaisyhteiskunnan toimijoille.


Kansallinen yhteystaho nimetään

Yleissopimuksen täytäntöönpanoa varten nimetään kansallinen yhteystaho ja perustetaan kansallinen koordinaatiojärjestelmä. Lisäksi nimetään itsenäinen ja riippumaton rakenne, jonka avulla edistetään, suojellaan ja seurataan yleissopimuksen kansallista täytäntöönpanoa.

Yleissopimuksen täytäntöönpanoa valvotaan kansainvälisesti sopimuspuolten vammaisten henkilöiden oikeuksien komitealle määräajoin toimittamin raportein. Tätä valvontaa täydentää valinnainen pöytäkirja, jolla mahdollistetaan yksittäisille henkilöille samoin kuin henkilöryhmille oikeus tehdä vammaisten henkilöiden oikeuksien komitealle valituksia väitetyistä yleissopimuksella tunnustettujen oikeuksien loukkauksista. Valinnaisessa pöytäkirjassa määrätään myös komitean aloitteesta tapahtuvasta vakavien ja järjestelmällisten loukkausten tutkintamenettelystä.

Yleissopimus ja valinnainen pöytäkirja ovat tulleet kansainvälisesti voimaan toukokuussa 2008. Suomen osalta ne tulevat voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä ratifioimiskirjan tallettamisesta. Voimaansaattamisen edellyttämät lait on tarkoitettu tuleviksi voimaan samanaikaisesti, kun yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja tulevat Suomen osalta voimaan.

 

Lähde:
Ulkoasianministeriö

ja hallituksen esitys (Valtioneuvoston yleisistunto 4.12.2014) löytyy
valtioneuvoston sivulta.

 
   

 
Takaisin