Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

23.10.2014
Työryhmä: Vaikeasti työllistyvien toimintakyvyn ja osallisuuden tukemista tehostettava
 

Vaikeasti työllistyvien ihmisten toimintakykyä tulisi parantaa ja heidän pääsyään osaksi yhteiskuntaa olisi tuettava entistä vahvemmin. Näin ehdottaa sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä, joka on arvioinut sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevaa lainsäädäntöä sekä palvelujärjestelmän uudistamistarpeita. Työryhmä luovutti loppuraporttinsa peruspalveluministeri Susanna Huoviselle 23. lokakuuta.

Työryhmän mukaan sosiaalihuollon palvelut tulisi järjestää henkilön yksilöllisen tarpeen mukaan vaikeasti työllistyville. Näin ollen palvelut eivät enää perustuisi työttömyyden kestoon tai vammaan, kuten nykyisessä sosiaalihuollon lainsäädännössä.


Työllistymistä tukeva toiminta,
työtoiminnat ja pääosa päivätoiminnasta samaan lakiin?

Työryhmä myös ehdottaa uudistuksia sosiaalihuollon lainsäädäntöön. Ehdotuksen mukaan sosiaalihuollon työikäisille tarkoitetut työllistymistä tukeva toiminta, työtoiminnat sekä pääosa päivätoiminnoista koottaisiin samaan lakiin. Tällä hetkellä näistä säädetään erillisissä laeissa.

Uudessa laissa sosiaalihuolto keskittyisi vaikeasti työllistyvien sosiaaliseen kuntoutukseen. Tällä haluttaisiin selkeyttää vastuun jakautumista työ- ja elinkeinohallinnon ja sosiaalihuollon välillä. Sosiaalihuolto järjestäisi sosiaalista kuntoutusta niille työttömille henkilöille, joiden toimintakyky on vamman, sairauden, elämänhallinnan ongelmien, pitkittyneen työttömyyden tai vaikean sosiaalisen tilanteen takia alentunut ja jotka tämän vuoksi tarvitsevat tukea ja ohjausta.

Lakia pohtinut työryhmä ehdottaa, että palveluita voitaisiin tarjota nykyistä aiemmin ja näin ehkäistä työttömyyden sekä alentuneen työ- ja toimintakyvyn aiheuttamia ongelmia.

Uudessa laissa yksilökohtaisen tilannearvion perusteella yksilölle tarjottaisiin joko työelämävalmiuksia tai osallisuutta edistävää sosiaalista kuntoutusta.

 

Sosiaalista kuntoutusta myös yrityksissä?

Työelämävalmiuksia edistävän sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena olisi henkilön työ- ja toimintakyvyn lisääminen. Henkilö voisi osallistua tuetusti julkisiin työvoimapalveluihin, koulutukseen tai suoraan työhön. Osallisuutta edistävässä sosiaalisessa kuntoutuksessa tuettaisiin henkilön osallistumista yhteiskunnan ja yhteisöjen toimintaan silloin, kun hän ei kykene työllistymään avoimilla työmarkkinoilla.

Työryhmä esittää nykyistä tarkempaa säätelyä työtoimintaan. Työtoiminnan kaltaista sosiaalista kuntoutusta saisi järjestää rajoitetusti myös yrityksissä. Uudella säätelyllä haluttaisiin varmistaa kuntoutujien oikeudenmukainen kohtelu.

Työelämävalmiuksia edistävän sosiaalisen kuntoutuksen ajalta asiakkaille maksettaisiin samansuuruinen kulukorvaus riippumatta siitä, saavatko he työttömyysetuutta, toimeentulotukea vai työkyvyttömyysetuutta. Näin parannettaisiin asiakkaiden yhdenvertaisuutta palveluissa. Kulukorvaus korvaisi kuntouttavan työtoiminnan ajalta maksettavan kulukorvauksen ja toimintarahan sekä vammaisten työtoiminnoissa maksetun työosuusrahan.

Nykylainsäädännön mukaan valtio maksaa kunnille erilliskorvausta 10,09 euroa henkilö/osallistumispäivä kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä. Työryhmä esittää, että korvaus korotettaisiin 15 euroon henkilö/osallistumispäivä ja kohdistettaisiin työelämävalmiuksia edistävään sosiaaliseen kuntoutukseen. Tällä kannustettaisiin kuntia järjestämään palvelua mahdollisimman monelle sitä tarvitsevalle. Työelämävalmiuksia edistävä sosiaalinen kuntoutus säädettäisiin työttömyysturvalain mukaiseksi työllistymistä edistäväksi palveluksi, jonka ajalta valtio maksaisi osallistujien työmarkkinatuen. 

Työryhmän ehdotusten tavoitteena on edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden toimintakykyä ja osallisuutta. Samalla voitaisiin vähentää työttömyydestä ja syrjäytymisestä aiheutuvia kustannuksia yhteiskunnalle.

- Tämä on erittäin tärkeää niukkenevien julkisten resurssien aikana. Meidän on huolehdittava siitä, että vaikeasti työllistyvien henkilöiden hyvinvointi ja toimintakyky säilyy myös silloin, kun työtä ei ole. Esitys tukee tavoitettamme vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja ja köyhyyttä, lisätä sosiaalista yhteenkuuluvuutta, yhteiskunnan eheyttä ja pidentää työuria, sanoi peruspalveluministeri Susanna Huovinen.

 

Lisätietoa STM:n sivulla:

Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti (Raportteja ja muistioita 2014:32) http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1893242

Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukeva työryhmä
http://www.stm.fi/vireilla/tyoryhmat/sosiaalihuollon_tyoelamaosallisuus

Lähde: STM


Tämän ajankohtaista-uutisen pysyvä osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1332

 
   

 
Takaisin