Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

29.8.2014
Hallituksen esitys eduskuntaan: itsemääräämisoikeutta vahvistetaan
 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeutta vahvistetaan. Hallitus esittää uutta lakia, jolla vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeutta ja vähennetään rajoitustoimenpiteiden käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Samalla turvataan perustuslain mukainen välttämätön hoito ja huolenpito sekä parannetaan henkilöstön oikeusturvaa täsmentämällä toiminnan rajoja.

Sosiaali- ja terveysministeriö korostaa tiedotteessaan, että lakiehdotuksen painopiste on ennakollisissa keinoissa.Tilaratkaisut, henkilöstön perehdytys ja täydennyskoulutus sekä itsemääräämisoikeutta tukevat työmenetelmät, olisivat aina ensisijaisia suhteessa rajoitustoimenpiteiden käyttöön. Laissa ehdotetaan, että jokaisessa toimintayksikössä laaditaan yleinen suunnitelma itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi.

Rajoituksia saisi käyttää vain viimeisenä keinona

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden hoito ja palvelut perustuvat pääsääntöisesti vapaaehtoisuuteen ja yhteisymmärrykseen. Joskus kuitenkin joudutaan tilanteisiin, joissa henkilön hengen tai terveyden suojaamiseksi on puututtava henkilökohtaiseen koskemattomuuteen tai rajoitettava vapautta. Näistä rajoitustoimenpiteistä säädettäisiin laissa.

Rajoitustoimenpiteiden käyttö edellyttäisi, että henkilön kognitiivinen toimintakyky on alentunut pysyvästi tai pitkäaikaisesti esimerkiksi sairauden takia, eikä hän kykene ymmärtämään käyttäytymisensä seurauksia ja siksi uhkaa vaarantaa vakavasti itsensä tai muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta.

Itsemääräämisoikeutta saisi rajoittaa vain silloin, kun muut keinot eivät riitä. Toimenpiteiden pitäisi olla tarkoitukseensa sopivia ja oikein mitoitettuja. Lisäksi aina olisi valittava sellainen rajoituskeino, jolla ihmisen perusoikeuksiin puututaan mahdollisimman vähän.

Akuutti- ja päivystystilanteissa rajoittavia keinoja saisi käyttää välttämättömän hoidon tai palvelujen turvaamiseksi.

Rajoitusten käyttö pitäisi kirjata tarkkaan asiakirjoihin ja toimittaa niitä koskevat tilastotiedot vuosittain aluehallintovirastolle.

Rajoitustoimenpiteiden käyttöä koskevia säännöksiä ei sovellettaisi muun muassa päihdehuoltolaissa ja mielenterveyslaissa tarkoitettuun tahdosta riippumattomaan hoitoon eikä tartuntatautien vastustamistyöhön.

Lain on tarkoitus tulla voimaan marraskuussa

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle 28. elokuuta 2014. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.11.2014.

Lain toimeenpanon tueksi on valmisteltu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa toimeenpano-ohjelmaa, koulutusta ja ohjeistusta, jossa korostetaan erityisesti ennakointia sekä hoidon ja huolenpidon toteuttamista ilman rajoitustoimenpiteitä.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Pia-Liisa Heiliö, p. 02951 63372
sosiaalineuvos Viveca Arrhenius, p. 02951 63286

Tietoa itsemääräämisoikeuslaista:
www.stm.fi/vireilla/lainsaadantohankkeet/itsemaaraamisoikeuslaki

 

 

Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on 
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1285

 
   

 
Takaisin