Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

1.6.2011
Väitös: Koulun arki liian hajanaista ja kiireistä
 

Monenlaisten oppilaiden tarpeet tulisi ottaa huomioon

KM Marjatta Mikolan kasvatustieteen väitöskirja “Pedagogista rajankäyntiä koulussa – Inkluusioreitit ja yhdessä oppimisen edellytykset” tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa 10.6.2011. 

Oppilaiden moninaisuus ja heterogeeniset luokat koulussa edellyttävät pedagogiikkaa, joka ottaa huomioon jo lähtökohtaisesti monenlaisten oppijoiden tarpeet. Hajanaiset opetusjärjestelyt ja oppilaan tuen järjestämisen tapa vähentävät oppilaiden osallistumisen mahdollisuuksia. Osa perusopetuksen oppilaista käy koulua kuulumatta luokkayhteisöön jo alakoulussa. 

Tämä ilmeni Marjatta Mikolan väitöstutkimuksessa, jossa hän selvitti, mikä koulussa estää tai mahdollistaa kaikkien oppilaiden yhdessä oppimista ja koulun pedagogiikan soveltuvuutta kaikille oppilaille. Tutkimus toteutettiin eräässä perusopetuksen alakoulussa, jossa tutkija havainnoi koulun arkea kahden lukuvuoden aikana.

-          Oppilaat, jotka tarvitsevat eniten jäsentynyttä turvallista arkea, joutuvat usein erityisopetuksen ja muun tuen antamisen tavan vuoksi kohtaamaan eniten vaihtuvia aikuisia ja oppilasryhmiä koulussa, Mikola havaitsi.

 

Usein unohdetaan, että hyvin toimiva luokkayhteisö voi myös toimia oppilaan tukena. Oppilas ei välttämättä pysty liittymään ryhmään alati vaihtuvien opetusryhmien vuoksi. Opetussuunnitelmassa määritellyt sosiaalisen kasvun tavoitteet eivät tällöin toteudu.

Oppilaiden moninaisuus haastaa pedagogiikan muuttumaan

 Tutkimus osoitti, ettei pedagogiikka koulussa muutu itsestään oppilaiden tarpeiden muuttuessa. Pedagogiikan muutos kaikille oppilaille sopivaksi edellyttää opettajien yhteistoimintaa ja pedagogista johtamista.  Heterogeenisen ryhmän opettamiseen eivät välttämättä sovellu aiemmin käytetyt pedagogiset ratkaisut.

Opetuksen eriyttämisen käytännöt ovat osalle opettajista vieraita ja opettaja kokee usein opetuksen eriyttämisen työlääksi. Yksi opettaja ja yksi luokka -malli on väistymässä ainoana mallina järjestää opetusta. Koulunkäyntiavustajien lisäksi luokissa nähdään yhä useammin kaksi opettajaa. 

Lisää eheyttä koulun arkeen

Oppilaan ja koulun henkilöstön hyvinvointi tarvitsee koulun arjen eheyttämistä. Tutkimus osoittaa, että opettajien ja oppilaiden arki on varsin pirstaleista.  Opettajat kokevat kiirettä ja opetussuunnitelman sisällöt laajoiksi.  Koulussa tarvitaan lisää eheyttä ajankäyttöön, opetussuunnitelmaan, opetusjärjestelyihin ja oppilaan tuen järjestelyihin. Mikola korostaa, että pedagogisesti, sosiaalisesti, psykologisesti ja fyysisesti esteetön oppimisympäristö kuuluu kaikille oppilaille. Eräs keino eheyden lisäämiseksi on tuoda tukitoimet oppilaan luo omaan luokkaan.

- Kiirekulttuuri koulussa ei synnytä hyvää oppimista. Koulun kehittämisessä tulisi keskittyä sellaisten pedagogisten ratkaisujen etsimiseen, jotka soveltuvat hyvin heterogeenisten luokkien oppimisen ohjaamiseen, Mikola painottaa.

Lähde: Jyväskylän yliopiston tiedote

Väitöskirja on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research  numerona  412, 304 s., Jyväskylä 2011, ISSN: 0075 4625,  ISBN:  978 951 49 4309 7. Sitä saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. (014) 260 3487, myynti@libary.fi


 
Takaisin