Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

4.4.2014
Itsemääräämisoikeus vahvistumassa: Esitys uudesta laista luovutettiin tänään ministerille
 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon on valmisteltu uutta lakia, jolla pyritään vahvistamaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja vähentämään rajoitustoimenpiteiden käyttöä. Samalla on tarkoitus turvata kaikille perustuslain mukainen välttämätön hoito ja huolenpito sekä parantaa henkilöstön oikeusturvaa täsmentämällä toiminnan rajoja.

Lakia valmistellut työryhmä luovutti esityksensä uudesta laista peruspalveluministeri Susanna Huoviselle perjantaina 4.4.

"Itsemääräämislaki tulee tarpeeseen, sillä rajoitustoimia koskevat säännökset ovat nyt puutteelliset. Uusi itsemääräämisoikeuslaki vahvistaisi erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien oikeuksia", ministeri Huovinen toteaa.

Työryhmän mukaan tärkein tapa vahvistaa itsemääräämisoikeutta on yhteinen suunnittelu ja ennakointi. Kun tilat on suunniteltu toimiviksi, henkilöstö on koulutettu ja ohjeistettu hyvin ja työmenetelmät tukevat itsemääräämisoikeutta, rajoituksiin ei tarvitse turvautua niin usein.

Lakiluonnoksessa ehdotetaan, että jokaisessa toimintayksikössä laaditaan yleinen suunnitelma itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi. Hyvä suunnittelu tukee myös henkilökunnan työturvallisuutta, painotetaan STM:n tiedotteessa.

Rajoituksia voisi käyttää vain viimeisenä keinona

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden hoito ja palvelut perustuvat pääsääntöisesti vapaaehtoisuuteen ja yhteisymmärrykseen. Joskus kuitenkin joudutaan tilanteisiin, joissa henkilön hengen, terveyden tai turvallisuuden suojaamiseksi on puututtava henkilökohtaiseen koskemattomuuteen tai rajoitettava vapautta. Näistä rajoitustoimenpiteistä säädettäisiin laissa.

Rajoitustoimenpiteiden käyttö edellyttäisi, että henkilön toimintakyvyn on arvioitu alentuneen pysyvästi tai pitkäaikaisesti, ja että hänen hoitonsa ja palvelunsa on yksilöllisesti suunniteltu. Toimenpiteitä voisi soveltaa henkilöön, joka ei esimerkiksi sairauden tai vamman vuoksi ymmärrä käyttäytymisensä seurauksia ja siksi uhkaa vaarantaa vakavasti itsensä tai muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta.

Itsemääräämisoikeutta saisi rajoittaa vain silloin, kun muut keinot eivät riitä. Toimenpiteiden pitäisi olla tarkoitukseensa sopivia ja oikein mitoitettuja. Lisäksi aina olisi valittava sellainen rajoituskeino, jolla ihmisen perusoikeuksiin puututaan mahdollisimman vähän.

Akuutti- ja päivystystilanteissa rajoittavia keinoja voitaisiin käyttää välttämättömän hoidon tai palvelujen turvaamiseksi kiireellisissä tapauksissa.

Rajoitusten käyttö pitäisi kirjata tarkkaan asiakirjoihin ja toimittaa niitä koskevat tilastotiedot vuosittain aluehallintovirastolle.

Laki voimaan loppuvuodesta 2014

Uutta lainsäädäntöä on valmisteltu STM:n asettamassa työryhmässä heinäkuusta 2010 alkaen.Myös Kehitysvammaisten Tukiliiton johtava lakimies Sirkka Sivula on ollut mukana työryhmässä. Työn aikana on kuultu laajasti asiantuntijoita ja järjestöjä.

Tällä hetkellä potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan perusoikeuksien rajoittamista koskeva lainsäädäntö on puutteellista eikä vastaa perustuslain tai kansainvälisten sopimusten vaatimuksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden oikeusturvassa on aukkoja ja henkilöstö joutuu toimimaan käytännön tilanteissa epäselvin valtuuksin.

Laki itsemääräämisoikeudesta on tarkoitus antaa eduskunnan käsittelyyn viimeistelyn jälkeen mahdollisimman pian. Laki tulisi voimaan loppuvuodesta 2014.

Lain toimeenpanoon tueksi on valmisteltu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa toimeenpano-ohjelmaa, koulutusta ja ohjeistusta, jossa korostetaan erityisesti ennakointia sekä hoidon ja huolenpidon toteuttamista ilman rajoitustoimenpiteitä.

Itsemääräämistä ja sen rajoittamista koskevien lakien uudistaminen on ollut yksi edellytys sille, että Suomi voi ratifioida YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen. Ratifioinnista vastaava ulkoministeri Erkki Tuomioja on asettanut tavoitteeksi, että ratifiointiprosessi saadaan päätökseen ensi syksynä.

 

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus, koko raportti:
www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1879375 

Tietoa työryhmästä:
www.stm.fi/vireilla/tyoryhmat/itsemaaraamisoikeus

Kysymyksiä itsemääräämisoikeuslaista:
www.stm.fi/vireilla/tyoryhmat/itsemaaraamisoikeus/ukk

 

Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1206

 
   

 
Takaisin