Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

3.4.2014
Suoja syrjintää vastaan tehostumassa: hallitus antoi esityksensä uudeksi yhdenvertaisuuslaiksi
 

 

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen uudeksi yhdenvertaisuuslainsäädännöksi. Tavoitteena on yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän ehkäiseminen. Syrjityksi tulleiden oikeussuojaa parannettaisiin ja velvollisuutta edistää yhdenvertaisuutta laajennettaisiin. Esitykseen sisältyy muutoksia myös naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettuun lakiin eli tasa-arvolakiin.

Oikeusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan  uusi laki antaisi nykyistä laajempaa suojaa syrjinnältä. Lakia sovellettaisiin julkisen toiminnan lisäksi yksityiseen toimintaan. Yksityiselämä, perhe-elämä ja uskonnonharjoitus jäisivät kuitenkin soveltamisalan ulkopuolelle.

Suoja syrjinnältä olisi yhtäläinen riippumatta siitä, perustuuko syrjintä etniseen alkuperään, ikään, kansallisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilöön liittyvään syyhyn.

Velvoite edistää yhdenvertaisuutta laajenisi koskemaan viranomaisten lisäksi koulutuksen järjestäjiä, oppilaitoksia ja työnantajia. Heille tulisi velvollisuus laatia suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Velvollisuus ei kuitenkaan koskisi pieniä työnantajia.

Viranomaisen, koulutuksen järjestäjän ja työnantajan olisi tarvittaessa kohtuullisia mukautuksia tekemällä varmistettava vammaiselle henkilölle muiden kanssa yhdenvertaiset asiointi-, koulutus- ja työnsaantimahdollisuudet. Myös tarjolla olevia tavaroita ja palveluja tulisi saada yhdenvertaisesti muiden kanssa, mikä olisi uusi velvoite palveluiden ja tavaroiden tarjoajille.

Käytännön parannuksia syrjityn oikeusturvaan  

Nykyisin syrjityksi joutuneen mahdollisuudet saada neuvoja ja oikeusapua ovat erilaiset sen mukaan, mikä katsotaan syrjinnän perusteeksi. Myös viranomaisvalvonnassa on eroja. Syrjintää koskevia asioita käsitellään tuomioistuimissa ja muissa toimivaltaisissa viranomaisissa toistaiseksi varsin vähän verrattuna siihen, miten yleistä syrjintä asiaa selvittäneiden tutkimusten mukaan ilmeisesti on.

Vähemmistövaltuutetusta tehtäisiin syrjintä-asioita laajasti käsittelevä yhdenvertaisuusvaltuutettu. Kun vähemmistövaltuutettu valvoo vain etnisen syrjinnän kiellon noudattamista, valvoisi yhdenvertaisuusvaltuutettu yhdenvertaisuuslain noudattamista kaikkien syrjintäperusteiden osalta.

Yhdenvertaisuuden toteutumista työelämää koskevissa yksittäistapauksissa valvoisivat edelleen työsuojeluviranomaiset, mutta myös yhdenvertaisuusvaltuutetulla olisi työelämän yhdenvertaisuutta koskevia tehtäviä. Tasa-arvovaltuutettu valvoisi edelleenkin tasa-arvolain noudattamista. 

Syrjintälautakunta ja tasa-arvolautakunta yhdistettäisiin. Uuden lautakunnan toimiala kattaisi kaikkien syrjintäperusteiden valvonnan. Lautakunta voisi antaa kielto- ja velvoitepäätöksiä sekä yhdenvertaisuuslain nojalla myös vahvistaa osapuolten välisen sovinnon. Lautakunta voisi asettaa kielto- ja velvoitepäätöksensä tehosteeksi uhkasakon.

Lautakunnan tehtäviin ei kuuluisi tutkia työelämän syrjintätilanteita yhdenvertaisuuslain alaan kuuluvissa tapauksissa, koska tällaisten tilanteiden valvonta kuuluisi työsuojeluviranomaisten tehtäviin. Tasa-arvolain osalta lautakunta tutkisi myös työelämän kysymyksiä.

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan tasa-arvovaltuutetun, lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun toimistojen ja hallinnon kokoamista oikeusministeriön hallinnonalalle. Siirto koskisi myös uutta lautakuntaa.

Myös syrjintään syyllistyneelle määrättäviä seuraamuksia täsmennettäisiin. Syrjitylle maksettavan hyvityksen yläraja poistettaisiin.

Yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistaminen sisältyy pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan.

Oppilaitosten tasa-arvosuunnittelu laajennettaisiin myös perusopetusta antaviin oppilaitoksiin. 

Yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistaminen on ollut yksi edellytys sille, että Suomi voi ratifioida YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen. Ratifioinnista vastaava ulkoministeri Erkki Tuomioja on asettanut tavoitteeksi, että ratifiointiprosessi saadaan päätökseen ensi syksynä.

Hallituksen esitys kokonaisuudessaan (pdf, 1.22 Mt):
oikeusministerio.fi/material/attachments/om/ajankohtaista/uutiset/uutiset2014/qpEubMcff/YhdenvertaisuuslakiHE.pdf

 

 

Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1205

 
   

 
Takaisin