Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

9.12.2013
Henkilökohtainen apu -kampanja tuo tietoa
 

Hanki elämä -kampanja pyrkii kasvattamaan henkilökohtaisen avun arvostusta ja levittämään tietoa aiheesta niin kuntapäättäjille, sosiaalityöntekijöille kuin vammaisille ihmisille työnantajina ja asiakkaina.

Kampanjan tarkoituksena on

 • lisätä tietoa henkilökohtaisesta avusta
 • lisätä henkilökohtaisen avun saatavuutta ja
 • tiedottaa, mitä itsenäisen elämän ideologia tarkoittaa.


Viestinnän kohderyhmiä ovat tänä ensimmäisenä vuonna

 • kuntien sosiaalityöntekijät,
 • kuntapäättäjät ja
 • vammaiset ihmiset.


Henkilökohtaiseen apuun on subjektiivinen oikeus

Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan. Henkilökohtainen apu on palvelu, jota kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle vammaispalvelulain nojalla, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

Toiminnot, joihin henkilökohtaista apua voidaan myöntää ovat

 • päivittäiset toimet,
 • työ ja opiskelu,
 • harrastukset,
 • yhteiskunnallinen osallistuminen ja
 • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitäminen.

Päivittäisiin toimiin, työhön ja opiskeluun apua tulee järjestää siinä laajuudessa kuin se välttämättä on tarpeen, muihin toimiin vähintään 30 tuntia kuukaudessa.

Henkilökohtaista apua ei voida jättää myöntämättä edellytykset täyttävälle henkilölle määrärahojen vähyyden vuoksi, vaan kyseessä on subjektiivinen oikeus.

Henkilökohtaisen avun saaminen ei edellytä täydellisiä kognitiivisia tai kommunikaatiokykyjä

Henkilökohtaisen avun myöntämisedellytyksiä ovat vaikeavammaisuus ja välttämätön avun tarve niissä toiminnoissa, joihin apua haetaan. Välttämätön avuntarve on olemassa silloin, kun henkilö ei kykene suoriutumaan niistä toimista, joihin apua on haettu.

Vaikeavammaisuuden ohella henkilökohtaisen avun edellytyksenä on henkilön voimavarat määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Se että henkilö ei pysty esimerkiksi kommunikoimaan ja tarvitsee kommunikaatiossa avustamista tai apuvälineitä, ei vielä merkitse että hän ei voisi vammaispalvelulaissa tarkoittamassa mielessä ilmaista omaa tahtoaan tai että häneltä puuttuisi voimavaroja määritellä henkilökohtaisen avun sisältö ja toteutustapa. Oikeus henkilökohtaiseen apuun voi olla myös tilanteissa, joissa asiakkaan tahdon selvittämisessä tarvitaan toisen henkilön, usein omaisen, apua. Henkilökohtaisen avun saaminen ei siis edellytä esimerkiksi täydellisiä kognitiivisia tai kommunikaatiokykyjä vaan kysymys on henkilön oman tahdon tulkinnasta ja selvittämisestä.

Kun vaikeavammaisen henkilön palvelutarvetta selvitetään, on viranomainen velvollinenauttamaan ja tukemaan henkilöä, jotta hän kykenisi ilmaisemaan oma käsityksensä avuntarpeestaan ja sen toteuttamistavasta.


Kampanjan Facebook-sivu on osoitteessa:
https://www.facebook.com/assarinhankielama

Lue lisää henkilökohtaisesta avusta Tukiliiton sivulta:
www.kvtl.fi/fi/lakineuvonta/Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1103

 Hanki elämä -kampanjan tunnus.
   

 
Takaisin